Дайкон ургуулах арга туршлагаас

1

Дайкон: посадка, уход и хранение.

Выращивание дайкона

Дайкон: суулгах ба арчилж хадгалах. Дайконыг ургуулах