Англид ALLOTMENTS Garden Америк, Австралид COMMUNITY Garden нэртэй агропаркууд – хот, суурин газрын ойр хавьд

Зөвхөн Чикаго хот орчимд 600 агропарк байна

Зун цагийг зүгээр өнгөрөөхгүй

Зарим хотод өрхийн бичил тариалан эрхлэвэл 5000 долларын тусламж олгоно.

Өрх бүрийн эзэмшил талбай

Алга дарам газраас – арвин их ургацтай, ширээ дүүргэх ногоотой.

ЧИКАГО ХОТ

The Bronzeville project is one of more than 600 community gardens across the city and part of a growing trend across the country to develop green space in urban areas. For communities like Bronzeville, the newly converted green space serves a variety of purposes, from educational to practical to just plain fun.

Бронзвил төсөл бол хот даяар байрласан 600 агропаркийн нэг нь бөгөөд хотжосон газарт ногоон бүс хөгжүүлэх боломж олгож байна. Бронзевилийн оршин суугчдад энэхүү ногооруулсан хэсэг нь олон зорилгод үйлчилнэ – сургалт, практик болохоос гадна мөн эгэл жирийн баясал цэнгэл авчирна.