Таамж/Quiz бөглөж тест өгөөд Гэрчилгээ авахын төлөө хичээл хийвэл илүү үр дүнтэй байх болно.

Түвшин 1
… овогтой … нь 1 өгүүлбэрийг активаар 4 хувирган ярьж бичих чадвартай болсоныг батламжлан энэхүү гэрчилгээг олгож байна.

Түвшин 2
… овогтой … нь 1 өгүүлбэрийг активаар 10 хувирган ярьж бичих чадвартай болсоныг батламжлан энэхүү гэрчилгээг олгож байна.

Түвшин 3
… овогтой … нь 1 өгүүлбэрийг активаар 10, пассиваар 10 хувирган ярьж бичих чадвартай болсоныг батламжлан энэхүү гэрчилгээг олгож байна.

Түвшин 4
… овогтой … нь 1 өгүүлбэрийг активаар 27, пассиваар 10 хувирган ярьж бичих чадвартай болсоныг батламжлан энэхүү гэрчилгээг олгож байна.

Түвшин 5
… овогтой … нь 1 өгүүлбэрийг активаар 27, пассиваар 27 хувирган ярьж бичих чадвартай болсоныг батламжлан энэхүү гэрчилгээг олгож байна.

Түвшин 6
… овогтой … нь 1 өгүүлбэрийг актив, пассиваар 54 хувиргах ба нэмээд инфинитив, жеранд, модалийн 73 вариантыг ашиглан ярьж бичих чадвартай болсоныг батламжлан энэхүү гэрчилгээг олгож байна.