Таамж/Quiz бөглөж тест өгөөд Гэрчилгээ авахын төлөө хичээл хийвэл илүү үр дүнтэй байх болно.